Statut AJVPS

Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi (AJVPS) Alba

   CAPITOLUL I

   Dispozitii generale

   Art. 1. – (1) Asociatia Judeţeană a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Alba, denumita in continuare A.J.V.P.S. Alba, este persoana juridica de drept privat, apolitica, fara scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct si indivizibil.

   (2) A.J.V.P.S. Alba este constituita pe principiul liberei asocieri din totalitatea vanatorilor si/sau pescarilor sportivi inscrisi in evidentele sale, care adera la prezentul statut si se obliga sa il respecte.

   (3) A.J.V.P.S. Alba are sediul in Alba Iulia, Calea Moţilor, Nr. 6, Bloc M2C, Jud. Alba

   (4) A.J.V.P.S. Alba are denumire, sediu, sigla si drapel proprii. Descrierea siglei si a drapelului sunt cuprinse in anexele 1 si 2 la statut si fac parte integranta din acesta.

   (5) A.J.V.P.S. Alba este inscrisa in Registrul national sub nr.  60/A/1997 si in Registrul asociatiilor si fundatiilor tinut de Judecatoria Alba Iulia sub nr. 11/ 25.03.2002.

   Art. 2. – (1) A.J.V.P.S. Alba este afiliata la Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania (A.G.V.P.S.), potrivit legii si statutului acesteia, pe care se obliga sa il respecte.

   (2) A.J.V.P.S. Alba isi desfasoara activitatea potrivit prezentului statut, avand deplina autonomie organizatorica, functionala si financiara.

   (3) Durata functionarii A.J.V.P.S. Alba este nedeterminata.

   

   Art. 3. – Scopul A.J.V.P.S. Alba il constituie conservarea biodiversitatii si protectia faunei de interes vanatoresc si piscicol, precum si a mediilor naturale de dezvoltare a acesteia, prin vanatoare si/sau pescuit recreativ – sportiv practicate in mod durabil, ca forme de odihna activa si de petrecere a timpului liber de catre membrii sai.

   

   Art. 4. – A.J.V.P.S. Alba are urmatoarele obiective si atributii:

   a) desfasoara activitati de conservare a biodiversitatii si de protectie a faunei de interes cinegetic si piscicol, precum si de protejare a mediilor naturale de dezvoltare a acesteia;

   b) reprezinta si apara drepturile si interesele membrilor asociati;

   c) incheie cu autoritatile administrative contracte de atribuire in gestionare a fondurilor cinegetice si/sau de exploatare durabila, prin pescuit recreativ – sportiv, a resurselor acvatice vii din apele domeniului public;

   d) dezvolta si exploateaza eficient baza materiala proprie, destinata practicarii vanatorii si/sau pescuitului sportiv, tirului vanatoresc, chinologiei de vanatoare si altor activitati specifice;

   e) pregateste candidatii pentru dobandirea calitatii de membru si isi instruieste membrii si personalul angajat in domeniile cinegetic si, respectiv, halieutic;

   f) organizează activitatea de instruire a persoanelor care doresc să devină deţinători de arme de foc;

   g) gestionează şi eliberează, în condiţiile legii şi ale statutului, permisele de vânătoare, permisele de pescuit recreativ-sportiv, carnetele de membru şi autorizaţiile de vânătoare;

   h) organizeaza si dezvolta activitati competitionale de pescuit sportiv, de tir vanatoresc si de chinologie vanatoreasca;

   i) stimuleaza cresterea, dresarea si folosirea cainilor de vanatoare;

   j) organizeaza activitati de vanatoare si de pescuit sportiv cu membrii altor organizatii vanatoresti afiliate, precum si cu vanatorii straini, pe baza de reciprocitate sau in scopul realizarii de mijloace financiare necesare gestionarii durabile a vanatului si a pestelui din fondurile preluate in gestionare;

   k) infiinteaza, in conditiile legii, unitati economice, in vederea realizarii scopului sau;

   l) desfasoara, cu caracter accesoriu, urmatoarele activitati economice si activitati agricole cuprinse in codul CAEN, in masura in care acestea au stransa legatura cu obiectul de activitate al asociatiei;

 • 0119 – Cultivarea altor plante din culturi nepermanente;
 • 0149 – Cresterea altor animale;
 • 0170 – Vanatoare, capturare cu capcane a vanatului si activitati de servicii anexe vanatorii;
 • 0312 – Pescuitul in ape dulci;
 • 0322 – Acvacultura in ape dulci;
 • 3311 – Repararea articolelor fabricate din metal;
 • 4619 – Intermedieri in comertul cu produse diverse;
 • 4623 – Comert cu ridicata a animalelor vii ;
 • 4624 – Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si a blanurilor prelucrate;
 • 4632 – Comert cu ridicata a carnii si produselor din carne;
 • 4690 – Comert cu ridicata nespecializat;
 • 4723 – Comert cu amanuntul al pestelui, crustacee si moluste, in magazine specializate;
 • 4761 – Comert cu amanuntul a cartilor, in magazine specializate;
 • 5210 – Depozitari;
 • 5221 – Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre;
 • 5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare similare;
 • 5520 – Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata;
 • 5629 – Alte servicii alimentare tip n.c.a.;
 • 5814 – Activitati de editare a revistelor si periodicelor;
 • 6810 – Cumpararea si vanzarea bunurilor imobiliare proprii;
 • 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
 • 9319 – Alte activitati sportive;
 • 9499 – Activitatii ale altor organizatii n.c.a.

   m) organizeaza, desfasoara si stimuleaza activitatile de prevenire si de combatere a braconajului si a exportului ilegal de trofee de vanatoare;

   n) organizeaza conferinte, simpozioane, expozitii si alte manifestari cinegetice si de pescuit sportiv la nivel local si participa la asemenea evenimente in tara si in strainatate;

   o) promoveaza si apara imaginea sa si a A.G.V.P.S.;

   p) alte obiective si atributii ce decurg din lege si din reglementarile in domeniu.

  CAPITOLUL II

  Membrii A.J.V.P.S. Alba ; Drepturi si obligatii, recompense si sanctiuni.

   Art. 5. – (1) Calitatea de membru al A.J.V.P.S. Alba se poate obtine prin examen sau inscriere, doar in limita locurilor vacante, calculate conform prevederilor legii.

   (2) Dovada calitatii de membru al A.J.V.P.S. Alba se face cu carnetul de membru vizat anual.

   (3) Calitatea de membru vanator se dobandeste, de orice persoana cu domiciliul sau rezidenta in Romania, care a implinit varsta de 18 ani si solicita sa faca parte din A.J.V.P.S. Alba, recunoaste prezentul statut, se obliga sa il respecte, a efectuat stagiatura si promoveaza examenul/concursul organizat in acest sens.

   (4) Persoanele titulare de permis de vânătoare care s-au retras la cerere din A.J.V.P.S. Alba se pot reînscrie în asociaţie, cu îndeplinirea prevederilor statutare şi achitarea cotizaţiei de înscriere, în termen de 5 ani de la retragere, în limita locurilor disponibile.  

   (5) Calitatea de membru pescar sportiv se dobandeste de orice persoana cu domiciliul sau rezidenta in Romania, care solicita sa faca parte din A.J.V.P.S. Alba, recunoaste statutul acesteia, se obliga sa il respecte si face dovada cunostintelor minime in domeniul halieutic, in urma unei testari de specialitate.

   (6) Carnetul de membru vanator nu poate fi obtinut sau dupa caz detinut de persoanele care, potrivit legii, nu au dreptul la permis de arma si de persoanele care au fost excluse in ultimii 5 ani pentru savarsirea unor fapte de braconaj, fara permis de vanatoare, asupra animalelor din speciile interzise la vanatoare, noaptea prin folosirea farurilor si altor dispozitive de iluminare ori de ochit pe intuneric, in grup de mai multi vanatori sau de catre persoane cu atributii de paza a vanatului si in ultimii 3 ani pentru incalcarea altor prevederi legale si/sau statutare.

 

   Art. 6. – (1) Calitatea de membru al A.J.V.P.S. Alba inceteaza prin renuntare, radiere sau excludere.

   (2) Renuntarea la calitatea de membru are loc in baza cererii depuse, ca expresie a vointei liber exprimate, cu depunerea carnetului de membru ori, dupa caz, cu depunerea dovezii ca este membru, cu cotizatia achitata in termen, la alta organizatie afiliata.

   (3) Radierea se face in cazurile de deces, de pierdere a cetateniei romane, de expirare a perioadei de rezidenta, de retragere a permisului de arma tip B, de anulare a permisului de vanatoare sau de stabilire a domiciliului in strainatate.

   (4) Excluderea se pronunta impotriva membrilor A.J.V.P.S. Alba care:

   a) au comis fapte prevăzute ca infracţiuni de Legea vânătorii şi a fondului cinegetic nr. 407/2006 , cu modificările şi completările ulterioare, confirmate de instanţele de judecată;

   b) nu si-au achitat cotizatia de membru in termen, dupa instiintare scrisa;

   c) au fost sanctionati cu excluderea din alta asociatie afiliata;

   d) fac parte din grupe desfiintate printr-o hotarare a Consiliului asociatiei pe motive disciplinare, cu exceptia celor nevinovati, care sunt repartizati la alte grupe din cadrul A.J.V.P.S. Alba;   

  e) au fost gasiti in fondurile cinegetice cu arme neomologate pentru practicarea vanatorii, altele decat cele detinute de persoane autorizate;

   f) nu mai au dreptul de port si folosire a armelor de vanatoare, ca urmare a revocarii sau anularii acestui drept de catre organele de politie;

   g) aduc daune materiale  si/ sau morale A.J.V.P.S. Alba ori A.G.V.P.S. sau initiaza si desfasoara actiuni contrare intereselor legitime ale acestora;

   h) refuza sa se legitimeze la cererea personalului cu atributii legale sa constate contraventii si infractiuni in domeniul cinegetic sau piscicol ori se sustrag, in fondul cinegetic sau piscicol, controlului acestuia;

   (5) Cotizatiile achitate pe anul in curs nu se restituie, indiferent de motivul pierderii calitatii de membru.

   (6) Pierderea calităţii de membru vânător se aduce la cunoştinţă A.G.V.P.S. şi organelor de poliţie, implicând retragerea şi anularea carnetului de membru; anularea se face prin înscrierea cuvântului „ANULAT” pe fiecare pagină a carnetului, semnare şi ştampilare ori, în caz de neprezentare, prin publicarea nulităţii acestuia într-un ziar local sau central, înscriindu-se numele titularului şi seria carnetului.

   (7) Carnetele de membru anulate pot fi restituite fostilor titulari, pastrandu-se la asociatie o copie xerox a carnetului anulat.

   (8) Masurile prevazute la alin. (3) si (4) se hotarasc de consiliul organizatiei, se pot contesta la adunarea generala in termen de 15 zile de la data luarii la cunostinta si se solutioneaza la prima adunare generala.

   Art. 7. – (1) Membrii A.J.V.P.S. Alba au urmatoarele drepturi:

   a) sa practice vanatoarea si/sau pescuitul recreativ – sportiv pe fondul repartizat grupei din care fac parte sau, ca invitati, pe fondurile gospodarite de alte grupe, cluburi ori asociatii, conditionat de achitarea cotizatiei la termenele scadente si, respectiv, de achitarea tarifelor de practicare a vanatorii sau pescuitului sportiv, stabilite de organizatiile in cauza;

   b) să beneficieze de baza materială a asociaţiei pentru desfăşurarea activităţilor specifice;

   c) sa beneficieze, in cazul vanatorilor, in contul cotizatiei anuale, de asigurare pentru accidente de vanatoare

   d) sa primeasca gratuit un statut al A.J.V.P.S. Alba;

   e) sa beneficieze, potrivit legii, traditiei si normelor stabilite de adunarea generala a A.J.V.P.S. Alba, de vanatul sau de o parte din vanatul dobandit ori de pestele prins;

   f) să asiste la adunările generale ale A.J.V.P.S. Alba, fără drept de vot dacă nu au fost desemnaţi delegaţi ai grupei sau clubului, după caz, cu acordul adunării generale;

   g) sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale A.J.V.P.S. Alba si ale A.G.V.P.S daca indeplinesc conditiile prevazute in statut;

   h) sa-si exprime punctul de vedere si sa faca propuneri pentru imbunatatirea activitatii A.J.V.P.S. Alba si a A.G.V.P.S;

   i) sa participe la competitiile sportive si la alte activitati de profil, organizate in tara si in strainatate;

   j) sa fie recompensati pentru merite deosebite.

   (2) Membrii A.J.V.P.S. Alba pot beneficia de urmatoarele facilitati:

   a) reducerea cotizatiei anuale cu 50% pentru:

   – barbatii peste 65 de ani si femeile peste 60 de ani;

   – persoanele cu dizabilitati, in baza actelor medicale;

   – personalul angajat in cadrul A.J.V.P.S. Alba si al A.G.V.P.S;

   – membrii pescari sportivi care au si calitatea de membru vanator;

   – elevii cu varste cuprinse intre 14 si 18 ani, precum si studentii inscrisi la cursurile de zi care nu au venituri ;

   – pescarii sportivi care obtin a doua viza pentru ape de munte sau, dupa caz, pentru cele colinare si de ses;

   – membrii de onoare ai A.J.V.P.S. Alba si ai A.G.V.P.S;

 – membrii consiliului si comisiei de cenzori ale A.J.V.P.S. Alba si ale A.G.V.P.S;

 – membrii comitetelor cluburilor şi organizatorii de grupă ;

   b) reducerea cotizatiei anuale cu 75% pentru copiii pana la varsta de 14 ani si membrii vanatori sau pescari sportivi de peste 75 de ani si pentru membrii plecati la studii pe perioada limitata, in strainatate;

   c) reducerea cu 10% a cotizatiei anuale in cazul achitarii integrale a acesteia pana la data de 31 ianuarie pentru anul in curs.

   d) scutirea de plata cotizatiei anuale si a cotei de participare la bugetul A.G.V.P.S., dupa implinirea varstei de 80 de ani sau daca sunt veterani de razboi;

   (3) Cazurile care nu se incadreaza in prevederile alin. (2) pot fi solutionate, la cererea celor interesati, de catre consiliul asociatiei.

   (4) De facilitatile prevazute in prezentul articol nu se poate beneficia cumulativ.

   (5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. g), salariatii A.J.V.P.S. Alba, angajati ca paznici de vanatoare, nu pot fi alesi ca organizatori de grupa sau gospodari si nici in Comitetul Cluburilor sau in Consiliul Asociatiei.

   Art. 8. – Membrii A.J.V.P.S. Alba au urmatoarele obligatii:

   a) sa cunoasca si sa respecte prevederile legii, statutului si ale altor reglementari referitoare la vanatoare, la pescuitul recreativ – sportiv si la regimul armelor si munitiilor;

   b) sa participe la realizarea obiectivelor A.J.V.P.S. Alba, ale cluburilor si ale grupei din care fac parte, sa respecte hotararile organelor de conducere ale asociatiei, sa indeplineasca atributiile in cadrul organelor in care au fost alesi si, dupa caz, in comisiile in care activeaza;

   c) sa plateasca, in cazul vanatorilor, pana la data de 31 martie, 40% din cotizatia anuala, 30% până la 30 iunie, iar diferenţa de 30% până la data de 30 septembrie inclusiv; în cazul pescarilor sportivi plata cotizaţiei anuale se face integral până la data de 31 martie ; neplata cotizaţiei până la termenele scadente atrage majorarea cuantumului cotizaţiei cu 0,1% pe zi întârziere şi suspendarea dreptului de a practica vanatoarea sau pescuitul recreativ – sportiv pana la achitarea acesteia.

   d) să achite, în cazul candidaţilor declaraţi admişi la examenul de vânător, cotizaţia de înscriere ca membru, în termen de un an de la promovarea examenului;

   e) sa presteze, in cazul vanatorilor, minimum 5 zile de munca pentru gospodarirea fondului repartizat grupei din care fac parte, contravaloarea acestora se stabileşte de către Consiliul asociatiei în luna decembrie a fiecărui an, pentru anul următor, achitându-se odată cu cotizaţia de membru şi se restitue celor care au prestat zilele de muncă, înainte de sfârşitul anului;

   f) să achite integral şi la termenele scadente obligaţiile statutare, indiferent de participarea la activităţile de vânătoare şi/sau de pescuit recreativ-sportiv;

   g) sa isi perfectioneze cunostintele teoretice si practice in domeniul cinegetic si/sau al pescuitului recreativ – sportiv;

   h) sa nu comercializeze vanatul si pestele dobandit prin practicarea vanatorii si pescuitului recreativ – sportiv;

   i) sa respecte si sa promoveze principiile eticii la vanatoare si/sau la pescuit si sa practice vanatoarea si pescuitul sportiv cu echipament corespunzator;

  j) sa nu initieze si sa nu desfasoare activitati contrare intereselor legitime ale A.J.V.P.S. Alba si ale A.G.V.P.S.;

  k) sa comunice A.J.V.P.S. Alba noul domiciliu, in termen de 10 zile de la schimbarea acestuia si asociatiile similare in care s-au inscris;

   l) sa semnaleze organizatiei din care fac parte, cazurile de braconaj de care au luat cunostinta, deficientele constatate si eventualele prejudicii produse, bolile observate la vanat si la peste, cazurile de poluare a mediului inconjurator etc.

   Art. 9. – Membrii A.J.V.P.S. Alba care s-au remarcat printr-o activitate deosebita in domeniul cinegetic si/sau al pescuitului sportiv pot beneficia de urmatoarele recompense:

   a) diplome, plachete si cupe;

   b) premii in bani si in obiecte;

   c) reducerea procentuala a cotizatiei anuale;

   d) autorizatii gratuite de vanatoare si/sau de pescuit sportiv.

   Art. 10. – Titlul de „Membru de onoare al A.J.V.P.S. Alba ” se poate acorda de catre adunarea generala, ca recompensa, unor membri care s-au remarcat printr-o activitate de exceptie in domeniul cinegetic si/sau al pescuitului sportiv.

   Art. 11. – (1) Membrilor A.J.V.P.S. Alba care incalca prevederile actelor normative in domeniul cinegetic sau al pescuitului sportiv, ale prezentului statut, ale normelor de comportare si de etica ori care aduc daune materiale sau morale asociatiei din care fac parte ori A.G.V.P.S. li se aplica una dintre urmatoarele sanctiuni disciplinare:

   a) avertisment scris;

   b) suspendarea dreptului de exercitare a vanatorii sau pescuitului sportiv pe timp limitat, de pana la un an sau, dupa caz, pana la ramanerea definitiva a hotararii instantelor judecatoresti;

   c) excluderea din asociatie.

   (2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) se hotarasc de consiliul asociatiei in termen de un an de la savarsirea faptei sau in interiorul termenului de prescriptie pentru infractiuni si pot fi contestate, in termen de 15 zile de la comunicare, la adunarea generala, ale carei hotarari sunt definitive si executorii.

   (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), sanctiunea excluderii din asociatie hotarata de consiliu ramane definitiva in cazul faptelor de braconaj confirmate de  instantele de judecata.

  (4) Sanctiunile se aplica de la data ramanerii lor definitive si se inscriu intr-un registru special de evidenta a sanctiunilor si in carnetul de membru.

   (5) In cazul excluderilor contestate, dreptul de a vana sau de a pescui se suspenda pana la solutionarea contestatiei, cel in cauza avand obligatia sa depuna carnetul de membru odata cu contestatia.

   (6) Pe perioada suspendarii, carnetul de membru vanator sau pescar sportiv se depune si se pastreaza la asociatie; in situatia refuzului de a depune carnetul de membru, cel in cauza este exclus fara indeplinirea altor formalitati.

   (7) Sanctiunile se aplica independent de raspunderea penala, administrativa, civila sau contraventionala si nu il exonereaza, in cazul suspendarii, pe cel in cauza de plata cotizatiei si de indeplinirea altor obligatii fata de organizatie.

   (8) Inainte de adoptarea hotararii de sanctionare cel in cauza va fi audiat in legatura cu faptele savarsite, exceptându-i pe cei cercetaţi penal, care pe perioada cercetării vor fi suspendaţi, urmând ca măsura excluderii să se adopte în funcţie de rezultat;

   (9) daca in urma convocarii scrise si luarii la cunostinta acesta refuza sa se prezinte sau sa dea relatii privind fapta sa, sanctiunea se aplica fara indeplinirea acestei formalitati. Refuzul trebuie sa fie explicit, facandu-se dovada acestuia.

   CAPITOLUL III

  Structura organizatorica a A.J.V.P.S. Alba

   Art. 12. – A.J.V.P.S. Alba are in structura sa:

   a)  cluburi ale vanatorilor si pescarilor sportivi fără personalitate juridică, constituite ca structuri teritoriale ale acesteia;

   b) grupe ale vanatorilor, organizate la nivelul fiecarui fond cinegetic, si grupe ale pescarilor sportivi, organizate conform hotararii Consiliului organizatiei.

   Art. 13. – Organele A.J.V.P.S. Alba sunt:

   a) adunarea generala;

   b) consiliul asociatiei;

   c) comisi de cenzori sau cenzorul asociatiei.

   Art. 14. – (1) Adunarea generala este organul suprem de conducere al A.J.V.P.S. Alba, constituit din totalitatea membrilor sau din reprezentanti ai cluburilor ori, dupa caz, ai grupelor, mandatati in acest sens de adunarile generale de alegeri ale acestora.

   (2) Adunarea generala se convoaca obligatoriu o data pe an in sesiune ordinara, pana cel mai tarziu la 30 aprilie si ori de cate ori este nevoie, in sesiune extraordinara, de catre consiliul organizatiei, presedinte ori la cererea a cel putin unei treimi din numarul grupelor organizatiei. Daca cei mentionati mai sus refuza convocarea, aceasta se face la solicitarea instantei judecatoresti competente.  Odata la 5 ani, adunarea generala a A.J.V.P.S. Alba organizeaza alegerea organelor proprii, premergatoare Congresului A.G.V.P.S.

   (3) Adunarea generala se convoaca cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita, comunicandu-se ordinea de zi, prin anunt intr-un ziar local si alte metode de anuntare, care vor cuprinde ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării.

   (4) In adunarile generale extraordinare se vor dezbate si aproba numai problemele inscrise pe ordinea de zi.

 

   Art.15. – Adunarea generala are urmatoarele atributii:

   a) aproba sau modifica, dupa caz, statutul organizatiei in concordanta cu statutul-cadru, regulamentul comisiei de cenzori si Regulamentul de organizare si functionare a structurilor alese, la propunerea Consiliului asociatiei si hotaraste cu privire la schimbarea sediului;

   b) dezbate si aproba rapoartele de activitate ale consiliului, bilantul contabil al asociatiei si raportul comisiei de cenzori sau cenzorului si se pronunta asupra gestiunii organizatiei;

  c) dezbate şi aprobă strategia organizaţiei, raportul conducerii asociaţiei, bilanţul contabil, programul de activitate al acesteia şi bugetul de venituri şi cheltuieli;

   d) stabileste, in functie de numarul de membri, componenta organelor de conducere si alege sau revoca, dupa caz, pentru o perioada de 5 ani presedintele, vicepresedintii, membrii si membrii supleanti ai Consiliului asociatiei precum si cenzorii si membrii supleanti ai comisiei de cenzori, in baza Regulamentului de organizare si functionare a structurilor alese ale asociatiei. Regulamentul de organizare si functionare a structurilor alese ale Asociatiei se adopta de catre Consiliul asociatiei si se valideaza de Adunarea generala a asociatiei.

   e) alege pentru o perioada de 5 ani delegatii la Congresul A.G.V.P.S. si desemneaza dintre acestia candidatii pentru organele de conducere ale A.G.V.P.S.; în situaţii de excepţie, Adunarea generală poate prelungi mandatul membrilor Consiliului şi delegaţilor la Congres, cu până la un an;

   f) decide asupra contestatiilor formulate de membrii organizatiei impotriva sanctiunilor disciplinare;

   g) ratifica sau anuleaza, dupa caz, hotararile consiliului organizatiei, luate in conditiile art. 18 lit. 0);

   h) hotaraste cu privire la dizolvarea organizatiei si destinatia patrimoniului, cu votul a cel putin doua treimi din numarul delegatilor sau al membrilor in cazul asociatiilor cu mai putin de 100 de membri;

  i) hotaraste fuziunea cu alte asociatii, cu votul a cel putin 2/3 din numarul delegatilor, care compun adunarea generala ;

    j) hotărăşte dizolvarea asociaţiei cu votul a cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor care compun adunarea generală; divizarea se face prin împărţirea întregului patrimoniu al asociaţiei care îşi încetează existenţa, între două sau mai multe asociaţii care iau astfel fiinţă;

   k) propune Congresului A.G.V.P.S. acordarea titlului de „Membru de onoare al A.G.V.P.S.” pentru membrii de onoare ai A.V.P.S.Alba care îndeplinesc criteriile stabilite în acest sens;

   l) ia orice alte hotarari cu privire la activitatea organizatiei, in limitele prevederilor legale si ale celor statutare.

   Art. 16. – (1) Consiliul conduce activitatea organizatiei in intervalul dintre doua adunari generale.

   (2) Consiliul organizatiei este compus din 15-21 membri, cu o vechime de minim 5 ani. Din consiliu fac parte de drept presedintele, vicepresedintii si directorul asociatiei.

   Art. 17. – (1) Consiliul organizatiei se intruneste o data la 3 luni sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui, directorului sau a majoritatii membrilor acestuia.

   (2) In mod exceptional si numai convingator motivat, presedintele sau directorul poate solicita votul prin corespondenta.

   Art. 18. – Consiliul organizatiei are urmatoarele atributii:

   a) convoaca adunarea generala a organizatiei si urmareste indeplinirea hotararilor adunarilor generale ale acesteia;

   b) analizeaza si aproba informarile presedintelui si/ sau ale directorului, ia act de constatarile cenzorilor si stabileste masurile ce se impun;

   c) analizeaza si avizeaza proiectul programului anual de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli;

   d) stabileste nivelul cotizatiilor anuale, cotizatiilor de inscriere, cotizatiilor suplimentare, nivelul prestatiilor in munca ale membrilor si cresterile sau reducerile de cotizatii in functie de data achitarii acestora;

   e) hotărăşte angajarea directorului asociaţiei, când postul a devenit vacant, precum şi desfacerea contractului individual de muncă al acestuia, potrivit criteriilor de performanta adoptate în acest sens; stabileşte nivelul salarizării directorului şi premierea ori sancţionarea lui, la propunerea presedintelui;

   f) coordoneaza activitatea cluburilor si grupelor, hotaraste cu privire la infiintarea si dizolvarea acestora, la repartizarea pe grupe a fonduri cinegetice si a fondurilor de pescuit sportiv si la repartizarea vanatorilor in grupe, tinand seama, in masura posibilului, de optiunea acestora ;

  g) aproba propunerile de infiintare a unor unitati economice cu caracter accesoriu in vederea realizarii scopului organizatiei;

   h) se preocupă de instruirea membrilor şi hotărăşte cu privire la premierea şi sancţionarea acestora;

   i) aproba organigrama, statul de functii, grila de salarizare, regulamentul propriu de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara, contractul colectiv de munca si regulamentele de organizare si functionare ale comisiilor de sprijin;

   j) aproba programul activitatilor competitionale si stabileste corpul propriu de arbitri;

   k) hotaraste cu privire la eventuale schimburi de experienta cu organizatii similare din tara si, cu informarea Consiliului A.G.V.P.S., cu cele din strainatate;

   l) aproba casarea mijloacelor fixe si scoaterea din uz a obiectelor de inventar, cu avizul comisiei de cenzori;

   m) acorda medalii, diplome si alte recompense in bani si/sau obiecte;

   n) propune adunarii generale acordarea titlului de membru de onoare al A.J.V.P.S. Alba;

   o) in mod exceptional si numai convingator motivat, poate lua hotarari ce tin de competenta adunarii generale, pe care le supune ratificarii acesteia la prima reuniune;

   p) adopta si propune Regulamentul de organizare si functionare a structurilor alese ale asociatiei;

   r) indeplineste orice alte atributii potrivit legii si prezentului statut.

   Art. 19. – (1) Pe langa consiliul organizatiei pot functiona, dupa necesitati, comisii cu caracter consultativ si de sprijin, printre care:

   a) comisia de pregatire a candidatilor pentru dobandirea calitatii de membru al asociatiei, precum si de perfectionare a cunostintelor membrilor;

   b) comisia de vanatoare, tir vanatoresc si chinologie vanatoreasca;

   c) comisia de pescuit sportiv si competitii;

   d) comisia juridica;

   e) comisia economica;

   f) comisia pentru promovarea imaginii organizatiei.

   (2) Comisiile vor fi organizate si conduse de un presedinte de comisie, nominalizat de consiliul asociatiei.

   Art. 20. – (1) Presedintele asociatiei poate fi ales dintre membrii cu o vechime mai mare de 5 ani, pentru maxim doua mandate si are urmatoarele atributii:

   a) conduce adunarile generale si consiliile A.J.V.P.S. Alba;

   b) reprezinta organizatia in relatiile cu membrii acesteia si cu alte persoane fizice si juridice din tara si din strainatate;

   c) incheie, modifica si desface contractul de munca al directorului, la propunerea consiliului asociatiei;

   d) aproba componenta si programul delegatiilor de reprezentare, altele decat cele stabilite de consiliu si adunarea generala;

   e) da delegare de competenta vicepresedintilor si directorului.

   (2) Presedintele asociatiei coordoneaza activitatea Comisiei juridice, economice si de promovare a imaginii asociatiei; Vicepresedintele cu vanatoarea coordoneaza activitatea Comisiei de vanatoare, tir si chinologie vanatoreasca; Vicepresedintele cu pescuitul coordoneaza activitatea Comisiei de pescuit recreativ – sportiv si competitii; Cei doi vicepresedinti indeplinesc si alte sarcini delegate de catre presedinte si de catre Consiliul asociatiei. Presedintele si vicepresedintii prezinta in fata Consiliului asociatiei, rezultatul dezbaterilor din comisii si propun proiecte de hotarare pentru imbunatatirea activitatii asociatiei;

 

   Art. 21. – Directorul asociatiei are urmatoarele competente:

   a) asigura ducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale si ale consiliului;

   b) administreaza patrimoniul organizatiei si angajeaza prin semnatura sa operatiunile patrimoniale;

   c) incheie, cu acordul Consiliului asociatiei, contracte de gestionare a fondurilor cinegetice si de pescuit recreativ – sportiv ori acte aditionale la acestea si raspunde de respectarea prevederilor contractuale;

   d) propune Consiliului proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, iar dupa aprobare raspunde de realizarea acestora;

   e) propune Consiliului organigrama, statul de functii, grila de salarizare, regulamentul de organizare si de functionare si regulamentul de ordine interioara;

   f) incheie, modifica si desface contractele individuale de munca, acorda premii si sanctioneaza personalul organizatiei;

   g) organizeaza, impreuna cu comisiile de sprijin, concursurile de pescuit sportiv, de tir vanatoresc si de chinologie vanatoreasca;

   h) organizeaza pregatirea candidatilor pentru dobandirea calitatii de membru, răspunde de întocmirea dosarului de candidat şi de eliberarea carnetelor de membru şi a permiselor de vânătoare; semnează personal carnetele de membru şi permisele de vânătoare la eliberarea acestora, precum şi la înscrierea sau la aplicarea de sancţiuni;

   i) raspunde de eliberarea autorizatiilor de vanatoare si de recuperarea acestora;

   j) raspunde de tinerea evidentelor tehnico-operative;

   k) organizeaza activitatea de paza a fondurilor cinegetice si de pescuit, precum si de combatere a braconajului cinegetic si piscicol;

   l) comunica semestrial la A.G.V.P.S. excluderile si motivele excluderii de membri vanatori si pescari sportivi, ramase definitive, precum si seriile carnetelor de membru retrase si anulate;

   m) da delegare de competenta personalului din subordine;

   n) ia orice alte masuri necesare pentru asigurarea bunei desfasurari a activitatii, cu respectarea prevederilor legale, statutare si a hotararilor organelor de conducere ale A.J.V.P.S. Alba si ale A.G.V.P.S.

    Art. 22. – (1) Activitatea economico-financiara a A.J.V.P.S. Alba se verifica de 1-3 cenzori alesi de adunarea generala a acesteia.

   (2) Cenzorul, in cazul asociatiilor cu mai putin de 100 de membri, sau cel putin un membru al comisiei de cenzori, in cazul celorlalte asociatii, trebuie sa fie expert contabil.

   (3) Functia de membru in comisia de cenzori este incompatibila cu orice alta functie in cadrul Consiliului, precum si cu functiile salarizate in cadrul A.J.V.P.S. Alba .

   (4) Cenzorul sau membrii comisiei de cenzori sunt remunerati cu o indemnizatie fixa, stabilita anual de adunarea generala, sau beneficiaza de reducerea cotizatiei anuale, dupa cum hotaraste adunarea generala.

   (5) Adunarea generală poate alege 2 cenzori supleanţi, neretribuiţi, pentru eventuala completare a locurilor devenite vacante în Comisia de cenzori.

   Art. 23. – (1) Cenzorul sau membrii comisiei de cenzori verifica, pe baza evidentelor contabile, intreaga activitate financiara a A.J.V.P.S. Alba .

   (2) Concluziile verificarilor efectuate sunt prezentate ca raport adunarii generale a A.J.V.P.S. Alba si ca informari consiliului, presedintelui si directorului.

   Art. 24. – Atributiile si raspunderile cenzorilor sunt prevazute in actele normative in vigoare si in regulamentul propriu de organizare si functionare.

   Art. 25. – A.J.V.P.S. Alba are in structura sa urmatoarele cluburi ale vanatorilor si/sau pescarilor sportivi:

    –   Clubul V.P.S. Alba Iulia cu sediul in Alba Iulia, Calea Moţilor, Nr. 6 ;

–     Clubul V.P.S. Aiud cu sediul in Aiud, P-ţa Unirii, Bl 20, Et. 1, Ap. 8 ;

–     Clubul V.P.S. Blaj cu sediul în Blaj, Str. Gheorghe Baritiu, FN;

–     Clubul V.P.S. Cîmpeni cu sediul în Cîmpeni, Str. Moţilor, Nr. 21;

–     Clubul V.P.S. Cugir cu sediul în Cugir, Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 194;

–     Clubul V.P.S. Ocna Mureş cu sediul în Ocna Mureş, Str. Horea, Nr. 39;

–     Clubul V.P.S. Sebeş cu sediul în Sebeş, Str. Valea Frumoasei, Bl 3 AB, Ap 13.

   Art. 26. – Organele de conducere ale cluburilor din cadrul A.J.V.P.S Alba sunt;

   a) adunarea generala;

   b) comitetul clubului.

   Art. 27. – Adunarea generala a clubului este organul de conducere constituit din membrii comitetului clubului si din delegatii desemnati de adunarile generale ale grupelor, se intruneste obligatoriu anual in sedinta ordinara si ori de cate ori este necesar in sedinte extraordinare, la convocarea comitetului sau a presedintelui clubului, a presedintelui sau a Consiliului A.J.V.P.S. Alba.

   Art. 28. – Atributiile adunarii generale a clubului sunt:

   a) dezbate si aproba raportul anual de activitate al comitetului clubului;

   b) analizeaza si aproba programele anuale proprii de activitate ale clubului;

  c) propune bugetul anual al clubului;

  d) alege pentru o perioada de 5 ani presedintele, vicepresedintii si ceilalti membri ai comitetului;

  e) alege pentru o perioada de 5 ani delegatii la adunarea generala a asociatiei si desemneaza candidatii pentru consiliul organizatiei si pentru comisia de cenzori.

   Art. 29.(1) In intervalul dintre adunarile generale, activitatea clubului este condusa de comitetul clubului, care se compune din 5-15 membri cu o vechime mai mare de 5 ani, dintre care se aleg un presedinte si 1-2 vicepresedinti, dupa caz;

   (2) sedintele se tin o data la trei luni sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui clubului sau la  solicitarea a 1/3 din membrii Comitetului Clubului, precum si a Consiliului si presedintelui asociatiei.

   Art. 30. – Comitetul clubului are urmatoarele atributii:

   a) asigura ducerea la indeplinire a hotararilor adunarilor generale si ale organelor asociatiei;

   b) elaborează proiectele programului de activitate şi bugetului de venituri şi cheltuieli ale clubului;

   c) coordoneaza activitatea grupelor de vanatori si a celor de pescari sportivi;

   d) organizeaza concursurile de pescuit sportiv, de tir vanatoresc si de chinologie vanatoreasca, faza pe club;

   e) urmareste insusirea de catre candidatii la dobandirea calitatii de vanator a cunostintelor minime necesare;

   f) propune acordarea de recompense in bani si in obiecte si sanctionarea membrilor vanatori si pescari sportivi;

   g) propune repartizarea fondurilor cinegetice si a fondurilor de pescuit pe grupe de vanatori si, respectiv, de pescari sportivi.

   Art. 31. – (1) In intervalul dintre sedintele comitetului, conducerea clubului este asigurata de presedinte, vicepresedinti si de secretar, in limita competentelor pe care le au prin regulamentul de organizare si functionare.

   (2) Presedintele clubului poate mandata vicepresedintii sau secretarul acestuia sa il reprezinte.

   Art. 32. – (1) In cadrul asociatiilor care nu au cluburi si al cluburilor sunt constituite grupe de vanatori si grupe de pescari sportivi.

   (2) Grupa de vanatori se organizeaza la nivelul fondului cinegetic, corespunzator suprafetelor minime stabilite de lege pentru fiecare vanator.

   (3) Grupa de pescari sportivi se organizeaza pe fonduri de pescuit, pe grupe de fonduri de pescuit, pe bazine piscicole sau la nivel de organizatie.

   Art. 33.- A.J.V.P.S. Alba are în  structura sa urmatoarele grupe ale vanatorilor si ale pescarilor sportivi:

   – grupe de vânători; Diana Alba Iulia, Gemina, Vinţ, Feneş, Codreana, Cricău, Galda, Teiuş, Diana Aiud, Poiana, Avăntul, Blaj, Jidvei, Cîmpeni, Horea, Vidra, Bistra, Baia de Arieş, Abrud, Bucium, Salciua, Gîrda, Cugir, Sălişte, Cîlnic, Daia, Gîrbova, Pian, Unirea, Soda şi Salina Ocna Mureş.

   – grupe de pescari ; Centru Alba Iulia, Teiuş, Zlatna, Oarda, Cetate, Ampoi, Centru Aiud, Micro 3, Vălişoara, Blaj, Cîmpeni, Baia de Arieş, Abrud, Cugir Şes, Cugir Munte, Soda, Salina, Record, Sebeş Şes şi Sebeş Munte

   Art. 34. – Organul de conducere al grupelor este adunarea generala a membrilor sai, care se convoaca de organizatorul acesteia, de presedintele Clubului, precum si la cererea a 1/3 din numarul membrilor grupei, anual sau ori de cate ori este necesar.

   Art. 35. – Adunarea generala a grupei are urmatoarele atributii:

   a) analizeaza si propune programul grupei;

   b) alege organizatorul, locţiitor si gospodarul grupei pentru o perioada de 5 ani, alege delegatii la adunarile generale ale clubului sau ale organizatiei, dupa caz si desemneaza dintre acestia, candidatii pentru comitetul clubului ori consiliului organizatiei; candidatii trebuie sa aiba o vechime ca vanatori mai mare de 5 ani;

   c) urmareste efectuarea stagiaturii de catre candidatii repartizati si elibereaza caracterizarile necesare sustinerii examenului de vanator;

   d) poate propune recompense si sanctiuni pentru membrii sai.

   e) organizatorul grupei şi în lipsa lui locţiitorul său are obligaţia să ia toate masurile pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a tuturor activităţilor specifice în fondul cinegetic sau de pescuit, iar în ziua de vânătoare, împreună cu comisia de disciplină aleasă în ziua respectivă, face propuneri de sancţionare statutară a vânătorilor, pentru actele de indisciplină şi abateri de la normele de comportament. Propunerile se valideaza de Comitetul clubului si se solutioneaza de Consiliul asociatiei. Acesta are dreptul sa nu accepte sau sa elimine de la vanatoare, pe vanatorii care nu au cotizatia achitata la termenele prevazute in statut si pe cei care se afla sub influenta bauturilor alcoolice sau au deviatii comportamentale care stanjenesc buna dispozitie a participantilor.

 

   Art. 36. – Intre adunarile generale ale grupei, conducerea acesteia se asigura prin organizator, locţiitor si gospodar; acestia raspund de gestionarea, in conformitate cu prevederile legale si contractuale, a fondurilor cinegetice si a fondurilor de pescuit sportiv, de promovarea si educarea membrilor sai, de participarea acestora la activitatile organizatiei, de combaterea braconajului etc.

   CAPITOLUL IV

  Patrimoniul A.J.V.P.S. Alba

   Art. 37. – (1) A.J.V.P.S. Alba  are patrimoniu propriu privat, format din:

   – bunuri imobile;

   – bunuri mobile constand in mijloace fixe, altele decat bunurile imobile;

   – obiecte de inventar si mijloace circulante;

   – orice drepturi si obligatii conform legii.

   (2) Patrimoniul este element de baza al personalitatii juridice a A.J.V.P.S. Alba, iar bunurile acesteia sunt proprietate privata, indivizibila.

   Art. 38. – Bunurile si mijloacele banesti ale A.J.V.P.S. Alba se realizeaza din:

   a) cotizatii de inscriere, cotizatii anuale si cotizatii suplimentare;

   b) venituri obtinute din activitati economice desfasurate cu caracter accesoriu;

   c) donatii, subventii, sponsorizari etc.;

   d) orice alte surse, in conditiile legii.

   Art. 39. – Cotizatiile de inscriere ca membru vanator si/sau pescar sportiv se stabilesc anual de catre consiliul asociatiei; copiii pana la varsta de 14 ani sunt scutiti de cotizatia de inscriere, iar tinerii cu varste cuprinse intre 14 si 18 ani, precum si elevii si studentii de la cursurile de zi fara plata si persoanele peste 75 ani achita doar 50% din aceasta; cotizatia de inscriere ca membru vanator include si cotizatia de inscriere ca membru pescar sportiv; pentru a deveni membri vanatori, pescarii sportivi completeaza diferenta de cotizatie de inscriere pana la nivelul stabilit pentru anul respectiv.

   Art. 40. – Cota anuală de participare a A.J.V.P.S. Alba la bugetul de venituri şi cheltuieli al A.G.V.P.S., începând cu anul 2010, reprezintă echivalentul a 2,2% din valoarea cotizaţiilor de membru încasate de asociaţie, se achită trimestrial corespunzător cotizaţiilor încasate şi se regularizează anual, conform balanţei analitice la 31 decembrie – anexă la bilanţul financiar contabil anual;

   Art. 41. – Bunurile A.J.V.P.S. Alba pot fi instrainate sau casate, dupa caz, cu aprobarea prealabila si in conditiile art. 18, lit. l).    

   Art. 42. – Oricare ar fi cauza pierderii calitatii de membru al A.J.V.P.S. Alba fostii membri nu au dreptul sa pretinda restituirea nici unei parti din patrimoniul asociatiei.

   CAPITOLUL V

  Dispozitii finale

   Art. 43. – (1) Adunarile generale, consiliile si comitetele sunt statutar intrunite in prezenta majoritatii persoanelor delegate, cu exceptia adunarilor generale ale grupelor care sunt statutar intrunite in prezenta majoritatii membrilor acestora; daca la prima convocare a adunarilor generale nu se poate realiza majoritatea, a doua reuniune se va tine in prezenta delegatilor interesati, dupa un interval de cel putin 7 zile de la prima reuniune nestatutara, chiar daca nu este intrunita majoritatea; in acest din urma caz, numarul delegatilor in organele de reprezentare superioare se va stabili in functie de dublul numarului de participanti la aceste reuniuni.

   (2) Hotararile se iau cu votul deschis al majoritatii celor prezenti la reuniuni, daca nu se hotaraste altfel.

   (3) La sedintele organelor de conducere ale A.J.V.P.S. Alba pot participa, fara drept de vot, doar in limita locurilor libere, presedintii si secretarii de cluburi care nu fac parte din aceste organe, precum si orice alt membru interesat, cu aprobarea acestor organe.

   Art. 44. – (1) Toate functiile eligibile de la nivel de grupa pana la nivelul A.J.V.P.S. Alba vor fi ocupate de membrii care si-au depus si inregistrat candidatura pentru aceste functii, cu 72 ore inainte de ora de incepere a adunarii generale de alegeri, indeplinesc conditiile statutare si care, in ultimii 3 ani, nu au fost sanctionati pentru diverse abateri, de catre asociatie.

   (2) Votul cu privire la persoane in cadrul asociatiei este secret. Alegerile si hotararile cu vot secret se decid cu majoritatea voturilor.

   3) Functiile de director, secretar si paznic de vanatoare sunt incompatibile cu functiile alese, la toate nivelurile structurilor de conducere ale AJVPS Alba.

 

   Art. 45. – (1) Locurile devenite vacante in consiliu si comitete se completeaza dintre delegatii la adunarile generale, cu respectarea principiului reprezentativitatii, la propunerea celor pe care ii reprezinta, de catre organul de conducere in cauza.

   (2) In cazurile in care functia de presedinte devine vacanta din orice motive, atributiile presedintelui vor fi preluate temporar de unul dintre vicepresedinti, desemnat in mod operativ de consiliul asociatiei, pana la prima adunare generala a asociatiei.

   Art. 46. – (1) Membrii consiliului care lipsesc nemotivat de la mai mult de doua reuniuni consecutive sau de la mai mult de 3 in decursul unui an calendaristic se considera demisi si vor fi inlocuiti, potrivit prevederilor art. 45.

   (2) Pierderea calitatii atrage si inlocuirea neconditionata din functie.

   Art. 47. – Delegatul/ membrul component al organului de conducere al asociaţiei care într-o anumită problemă supusă hotărârii acestor organe este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv, nu vor putea lua parte nici la deliberări şi nici la vot; delegatul/ membrul care încalcă aceste dispoziţii este răspunzător de daunele cauzate asociaţiei, dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

 

   Art. 48. – A.J.V.P.S. Alba isi pierde personalitatea juridica in urmatoarele cazuri:

   a) prin hotarare a adunarii generale;

   b) cand scopul organizatiei nu mai poate fi realizat;

   c) când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

   d) din cauză de insolvabilitate;

   e) când numărul membrilor scade sub limita prevăzută de lege;

   f) când scopul ori acţiunea organizaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

   g) când scopul se urmăreşte prin mijloace ilicite, contrare ordinii publice;

   h) când hotărârile adunărilor generale sunt luate cu încălcarea propriului statut sau a legii.

 

   Art. 49. – Oricare ar fi cauza dizolvarii A.J.V.P.S. Alba, lichidarea patrimoniului acesteia se va face conform legii si statutului asociatiei.

  Art. 50. – Consiliul A.J.V.P.S. Alba va proceda si va hotari in timp util adaptarea corespunzatoare a prevederilor prezentului statut care devin contrare actelor normative in vigoare, prin modificarea corespunzatoare a textelor, solicitand instantei de judecata inscrierea mentiunilor necesare; hotararile vor fi supuse spre ratificare la prima adunare generala a A.J.V.P.S. Alba .

   Art. 51. – Prezentul statut a fost adoptat ca urmare a modificarii Statutului A.G.V.P.S., de catre Adunarea generala a A.J.V.P.S. Alba, astazi 29 aprilie 2010, va fi autentificat sau atestat de un avocat si intra in vigoare dupa inscrierea modificarilor in registrul special aflat la Grefa Judecatoriei Alba Iulia .