Instructiuni AJVPS Alba – permis de vanator

Instrucţiuni şi norme de efectuare a stagiaturi

 în vederea dobândirii permisului de vanatoare permanent

si de membru vânator la AJVPS Alba

 

( în conformitate cu : Ordinul Ministrului Agriculturii, Padurilor şi Dezvoltării Rurale nr. 539/ 2009) ;

 

  • Candidatul pentru dobândirea permisului de vânătore permanent va solicita în scris conducerii AJVPS Alba, primirea ca stagiar la o grupă de vânători . Aceasta solicitare se face prin inaintarea unei cereri (oferită de la sediul asociaţiei sau clubului), la care se anexeaza in copie actul de identitate şi o recomandare de la doi vanatori, membri ai AJVPS Alba, cu o vechime minima de 5 ani. Cererea candidatului primeşte un număr din registrul de corespondenţă, se analizează operativ de către conducerea executivă a AJVPS Alba, iar hotărârea se transmite în scris sau sub semnatura solicitantului în termen de 30 zile de la data depunerii. Dacă cererea a fost aprobată, în scrisoarea transmisă solicitantului, se comunică denumirea grupei de vânători la care a fost repartizat pentru efectuarea perioadei de stagiatură. Totodată, la cererea aprobată se anexeaxă fişa de stagiatură
  • Perioada de stagiatură de un an, începe sa curga de la data comunicării de repartizare a solicitantului la grupa de vânători.
  •  Participarea candidatului la diversele activitati organizate de grupa sau asociatie, in timpul stagiului de un an este consemnată în fişa de evidenţă a stagiaturii printr-un numar minim de 3 acţiuni organizate la lucrări de gospodărirea vânatului pe fondul cinegetic, acţiuni de vânătore colectivă, îndeplinind succesiv rolul de gonas şi de asistent în stand, lângă un vânător cu experienţă.
  • In perioada de stagiatură candidatul va efectua o sedinţă de instruire practică privind portul şi mânuirea armamentului de vânătoare, precum şi o sedinţă de tragere cu arma de vânătoare la punct fix şi la talere, într-un poligon autorizat. Aceste acţiuni vor fi planificate si organizate de asociaţie.
  • Candidatul are obligatia sa prezinte fisa de stagiatura la fiecare acţiune la care participă, pentru a fi completată de conducătorul acţiunii respective.
  • Candidatul va menţine permanent legătura cu AJVPS Alba iar cu o lună înaintea organizării concursului pentru dobândirea calităţii de membru vânător, dar nu mai târziu de cu 15 zile inante, va depune dosarul la asociatie, în vederea înregistrarii.
  •  Cu 7 zile înainte de data stabilita pentru desfăşurarea examenului in judetul Alba, asociaţia are obligatia sa transmita comisiei de examinare lista candidaţilor. Candidatii care nu depun dosarele complete în termenul legal, pierd dreptul de participare la examen.
  • Dosarul va  cuprinde obligatoriu, sub sanctiunea respingerii lui, urmatoarele documente in original:

1). actul de identitate;

2). cererea prin care solicită înscrierea in cadrul AJVPS Alba in original;

3). comunicare din partea conducerii AJVPS Alba, privind repartizarea la grupa pentru efectuarea stagiaturii;

4). recomandarile de la doi membrii vânători ai AJVPS Alba, cu vechime minima de 5 ani;

5). recomandare de absolvire a stagiului de practicant;

6). fisa de stagiatura tip, completata conform reglementarilor si insusita de candidat, de organizatorul activitatilor practice si avizata de conducerea executiva a AJVPS Alba sau a clubului unde a efectuat stagiatura – in original;

7). fişă medicală , intocmita conform modelului prevazut de reglementarile in domeniu, din care sa rezulte ca este apt fizic si psihic sa detina si sa foloseasca arma de foc de vanatoare – in original;

8). certificat de cazier judiciar din care să rezulte că are dreptul sa detina si sa foloseasca arme de foc de vanatoare – in original;

9). declaraţie pe propria răspundere din care reiese faptul ca in ultimii 3 ani nu  a savarsit fapte care sunt încadrate ca infracţiuni de Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 – autentificată, în original ;

10)  . dovada (chitanta) de achitare a cotizaţiei de înscriere la examen;

Pentru înscrierea de date eronate, nedepunerea în termen a documentelor sau neânregistrarea în termen a dosarului, nepregatirea corespunzătoare a candidatului, asociaţia nu î-şi asumă responsabilitatea, candidatul suportand toate consecinţele care pot duce la respingerea participarii la examen.

Toate cheltuielile ocazionate cu desfasurarea pregatirii in timpul stagiaturii si cu cele ale examenului de vanator vor fi suportate de catre solicitantul –stagiar, pe baza documentelor legale de plata.

Am luat la cunoştinţă de principalele prevederi ale normelor de pregătire a candidaţilor în vederea dobândirii permisului de vânătoare permanent.

 

                              Data________________                                                                 Candidat,  _________________