Hotarare AGA nr. 1 din 20.04.2017

Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Alba

Alba Iulia, Calea Moţilor, nr. 6, Jud. Alba

Nr. Reg. Nat. al ONG 60/A/1997

Nr. Reg. Asoc. şi Fundaţii 11/25.03.2002                                             Nr.377/24.04.2017

Hotărârea nr. 1 din 20.04.2017

a Adunarii Generale a Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Alba

Adunarea Generală a A.J.V.P.S. Alba, întrunită azi data de 20.04.2017 în şedinţă ordinara, întrunită statutar în prezenta unui numar de 90 de membrii din totalul de 133 membrii delegaţi, reprezentanţi ai cluburilor de vânătoare şi pescuit din structura AJVPS Alba,în temeiul art. 33 din O.G. nr. 26/2000 şi ale art. 15 lit. a),b),c), f) şi l) din Statutul Asociaţiei, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1. – Aprobă modificarea ordinei de zi prin introducerea a înca două puncte suplimentare;

Art.2. Aprobă raportul de activitate a Consiliului asociaţiei;

Art.3. – Aprobă raportul tehnic al directorului;

Art.4. – Aprobă raportul comisiei de cenzori a asociaţiei;

Art.5. – Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017;

Art.6. – Aprobă organigrama, statul de funcţii al asociaţiei, desemnarea reprezentantului legal al asociaţiei în relaţiile cu terţii (persoane juridice şi fizice, instituţii ale statului, instituţii bancare) în persoana domnului Dragomir Felix-Bogdan şi aprobă înfiinţarea postului de Coordonator tehnic cu atribuţiile aferente;

Art.7. – Aprobă Regulamentul Intern privind Organizarea şi Practicarea Vânătorii, atribuţiile organizatorului de grupă, ale locţiitorului şi gospodarului grupelor de vânătoare;

Art.8. – Mentinerea sancţiunii avertisment scris aplicată domnului Simedru Dan Coriolan de către Consiliul AJVPS Alba prin Hotărârea nr.12 /16.12.2016, prin respingerea contestaţiei formulate către Adunarea Generala a AJVPS Alba;

Art.9. – Excluderea membrilor care nu au achitat cotizaţia pentru anul 2016 conform Anexei nr.4;

Art.10. – Aprobă informarea vicepreşedintelui cu pescuitul referitor la demararea procesului de atribuire a dreptului de pescuit recreativ şi stadiul parteneriatului în FLAG 2017;

Art.11. – Respinge notificarea depusă de Onetiu Nicolae în data de 20.04.2017 ora 15:06, privind propunerile de modificare a statutului;

Art.12. – Analizand expunerea de motive a Consiliului Director al asociaţiei, având în vedere proiectul de modificare a Statutului Asociaţiei, dezbătut timp de mai multe luni în cadrul asociaţiei, datorită faptului că legislaţia în domeniul vânătorii, a acvaculturii şi a pescuitului recreativ-sportiv a suferit modificări importante, ţinând seama de faptul că toate propunerile de modificare a statutului s-au supus dezbaterii şi aprobării Adunarii generale a asociaţiei şi s-a cerut votul reprezentanţilor aleşi care au participat la adunarea generală, propunerile şi rezultatul votului participantilor fiind consemnate în procesul verbal de şedinţă:

Aprobă modificarile aduse statutului AJVPS Alba,  în conformitate cu proiectul de modificare şi amendamentele aduse acestuia, aşa cum sunt completate şi redactate integral în forma modificată prevăzută în Anexa nr.1, ca urmare a analizarii şi votarii lor în cadrul adunarii generale.

Art.13. – Prezenta hotărâre şi anexele nr. 1, 2, 3 şi 4 care fac parte integranta din aceasta, vor fi depuse după autentificare la Judecatoria Alba-Iulia pentru a lua act de modificarile aduse statutului AJVPS Alba şi pentru inregistrarea acestor modificari în Registrul asociaţiilor şi fundaţilor aflat la grefa Judecatoriei Alba-Iulia.

Art.14. – Comisia juridică este delegată, prin persoana d-lui Dragomir Felix-Bogdan împuternicit, să indeplineasca toate formalitaţile necesare autentificarii prezentei hotărâri şi de îndeplinire a procedurii de înregistrare la Judecatoria Alba Iulia, urmând să depună, să ridice acte şi să semneze în numele nostru şi pentru noi oriunde situaţia o va cere, semnatura sa fiind opozabilă asociaţiei .

Preşedinte AJVPS Alba

BUCUR VASILE