Cerere membru vanator

Asociatia  Judeteana a  Vanatorilor si  Pescarilor  Sportivi  (AJVPS)  Alba

 Calea Motilor, Nr.6, 510134-Alba Iulia, Jud.Alba. Tel/Fax; 0258.810420./ 0258.815076.

Web; www.ajvpsab.ro;   CIF; 7197911;    E – mail; ajvpsalba@yahoo.com.                 

 

      Inregistrat la Nr. ______din ___________20___.

                                                                                                                              Se aprobă,
                                                                                                                                         ....................................
                                                           (conducător executiv)
CERERE

 

 

Subsemnatul…………………………………………………………………………….., cetăţean ………………………, fiul lui ……………………….. şi al ……………………………., născut în anul…….., luna…………., ziua….., în localitatea………………………, judeţul …………….., domiciliat în ………………………., str……………………….. nr….., bl.…., sc….., ap….., judeţul……………….., posesor al actului de identitate …….. seria ……. nr. …………….., eliberat de ………………………………….. la data de ………………, cod numeric personal ………………………………….,de profesie……………………….., angajat la ……………………. în funcţia de …………………………..,

Vă rog să îmi aprobaţi înscrierea, în condiţiile legii, ca membru vânător al organizaţiei vânătoreşti AJVPS Alba, pentru dobândirea permisului de vânătoare.

Am luat cunoştinţă de prevederile statutului AJVPS Alba, pe care mi-l însuşesc şi mă oblig să îl respect necondiţionat.

Declar pe propria răspundere că nu mă aflu în nici una dintre situaţiile prevăzute de Legea vanatorii si protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, modificata si republicată, şi de Legea nr. 295/192004 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, care să îmi interzică obţinerea permisului de vânătoare şi respectiv, a permisului de armă, precum şi faptul că în ultimii trei ani nu am fost exclus dintr-o organizaţie vânătorească.

Depun odata cu cererea urmatoarele documente;

  1. copie dupa actul de identitate;
  2. doua recomandari de la doi vanatori , membrii ai AJVPS Alba, care ma cunosc si au o vechime de peste cinci ani la aceasta asociatie;
  3. alte documente;_________________________________________;

 

Telefon acasă ………………………..

 

Telefon la serviciu …………………..

 

Alte modalităţi de contactare …………………………………………………………………..

 

Data                                                                                   Semnătura
…………………..                                                       ………………………….